image banner
TIỂU SỬ TÓM TẮT CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH
Lượt xem: 100
TIỂU SỬ TÓM TẮT CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH
anh tin bai

              Họ và tên thường dùng: LÊ THANH HOÀN

     Họ và tên khai sinh:  LÊ THANH HOÀN

     Quê quán: xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

     Ngày vào Đảng: 29/03/1999

      Ngày chính thức: 29/03/2000

     Giới tính: Nam

     Dân tộc: Kinh                  

     Tôn giáo: Không

     Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Quân sự, Cử nhân Hành chính học

- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

      - Khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND phường

- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Phó Bí thư Đảng ủy phường

- Nơi công tác: UBND phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình phước

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy phường

 -Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiến Thành khóa I, II,III và đại biểu HĐND phường Tiến Thành khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 12 năm 2005

Bí thư Đoàn xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 07 năm 2007

Đảng ủy viên, đại biểu HĐND xã, Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 7 năm 2015

Đảng ủy viên, đại biểu HĐND xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã.

Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 11 năm 2018

Đảng ủy viên, đại biểu HĐND xã Tiến Thành (nay là phường Tiến Thành), Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ tháng 12 năm 2018 đến 31/12/2019

UV.BTV Đảng ủy, đại biểu HĐND phường khóa IV, Phó Chủ tịch UBND phường

Từ tháng 01/2020 đến nay

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH

Địa chỉ : QL14, phường Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm :Lê Thanh Hoàn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị